หลักสูตร AI สำหรับช่วยทำงานวิจัยทางวิชาการ.

ไม่มีหมวดหมู่
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เนื้อหาของคอร์ส

บทเรียนที่ 1: พื้นฐานการวิจัย

  • หัวข้อ 1-1 คุณลักษณะพื้นฐานของนักวิจัยยุค AI
    04:24
  • หัวข้อ 1.2 งานวิจัยสีขาว
    03:37
  • หัวข้อ 1.3 ประเภทของงานวิจัย
    06:09

บทเรียนที่ 3: AI ช่วยเขียนบทนำ

บทเรียนที่ 4: AI ช่วยทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทเรียนที่ 5: AI ช่วยออกแบบระเบียบวิธีวิจัย

บทเรียนที่ 6: AI กับการวิเคราะห์ข้อมูล

บทเรียนที่ 7: AI ช่วยสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

บทเรียนที่ 8: AI กับการจัดทำรายงาน

บทเรียนที่ 9: ทิศทางการใช้ AI สำหรับงานวิจัยในอนาคต

สรุปการเรียนรู้

เอกสาร AI for Research