เนื้อหาของคอร์ส
บทเรียนที่ 7: AI ช่วยสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
0/2
สรุปการเรียนรู้
0/1
เอกสาร AI for Research
0/1
หลักสูตร AI สำหรับช่วยทำงานวิจัยทางวิชาการ.
เกี่ยวกับบทเรียน

0% เสร็จสมบูรณ์