เนื้อหาของคอร์ส
เอกสารประกอบการสอน AI for Research-(1-35)
0/1
บทเรียนที่ 5: AI ช่วยออกแบบระเบียบวิธีวิจัย
0/1
บทเรียนที่ 6: AI กับการวิเคราะห์ข้อมูล
บทเรียนที่ 7: AI ช่วยสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปการเรียนรู้
0/1
ส่วนตัว: หลักสูตร AI สำหรับช่วยทำงานวิจัยทางวิชาการ
เกี่ยวกับบทเรียน

0% เสร็จสมบูรณ์